Для того щоб зрозуміти, чи входить індексація в розрахунок відпускних вивчимо ряд нормативних документів:

                            ІНСТРУКЦІЯ
                  зі статистики заробітної плати

  1.3. Для оцінки розміру заробітної плати найманих працівників
застосовується показник фонду оплати праці.

     До фонду   оплати   праці  включаються  нарахування  найманим
працівникам у грошовій та натуральній формі (оцінені  в  грошовому
вираженні)   за   відпрацьований  та  невідпрацьований  час,  який
підлягає оплаті,  або за виконану  роботу  незалежно  від  джерела
фінансування цих виплат.

     Фонд оплати праці складається з:

     фонду основної заробітної плати;

     фонду додаткової заробітної плати;

     інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

2. Фонд оплати праці 
 
     2.1. Фонд основної заробітної плати
 
     Фонд основної заробітної плати включає нарахування винагороди 
за виконану роботу відповідно до встановлених  норм  праці  (норми
часу,  виробітку,  обслуговування,  посадових обов'язків).
 
     2.2. Фонд додаткової заробітної плати
 
     Фонд додаткової  заробітної плати включає доплати,  надбавки, 
гарантійні   і   компенсаційні   виплати,    передбачені    чинним
законодавством,  премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань
і функцій. До складу фонду додаткової заробітної плати входять:
 
 
     2.2.7. Суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати 
працівників.
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ВИТЯГ

                                                 
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України
                             від 8 лютого 1995 р. N 100

ПОРЯДОК 
              обчислення середньої заробітної плати
   III. Виплати, що включаються у розрахунок 
                    середньої заробітної плати

     3. При обчисленні середньої заробітної плати враховуються всі 
суми  нарахованої  заробітної  плати
 згідно  із законодавством та
умовами  трудового  договору,  крім  визначених  у  пункті 4 цього
Порядку.

     Суми нарахованої заробітної плати враховуються у тому місяці, 
за який вони нараховані та у розмірах, в яких вони нараховані, без
виключення  сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо,
за  винятком  відрахувань  із заробітної плати осіб, засуджених за
вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі.

     При  обчисленні  середньої заробітної плати для оплати за час 
відпусток   або   компенсації  за  невикористані  відпустки,  крім
зазначених   вище  виплат,  до  фактичного  заробітку  включаються
виплати  за  час,  протягом якого працівнику зберігається середній
заробіток   (за  час  попередньої  щорічної  відпустки,  виконання
державних   і   громадських  обов’язків,  службового  відрядження,
вимушеного  прогулу  тощо)  та  допомога  у  зв’язку  з тимчасовою
непрацездатністю.
{  Пункт  3  в  редакції  Постанови  КМ N 1213 ( 1213-2020-п ) від 
09.12.2020 }

     4. При обчисленні середньої заробітної плати не враховуються: 
{  Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ  N 1266 ( 1266-2001-п ) від 26.09.2001; в редакції Постанови КМ
N 1213 ( 1213-2020-п ) від 09.12.2020 }

     а) виплати  за  виконання  окремих   доручень   (одноразового 
характеру),  що  не  входять  в  обов'язки працівника (за винятком
доплат   за   суміщення   професій   і   посад,   розширення   зон
обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання
обов'язків тимчасово відсутніх  працівників,  а  також  різниці  в
посадових  окладах,  що  виплачується  працівникам,  які виконують
обов'язки тимчасово відсутнього керівника  підприємства  або  його
структурного підрозділу і не є штатними заступниками);

     б) одноразові   виплати   (компенсація    за    невикористану 
відпустку,   матеріальна   допомога,   допомога  працівникам,  які
виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);

     в) компенсаційні   виплати   на   відрядження  і  переведення 
(добові,  оплата за проїзд,  витрати на наймання житла,  підйомні,
надбавки, що виплачуються замість добових);

     г)  премії  за  результатами  щорічного  оцінювання службової 
діяльності,  за  винаходи  та  раціоналізаторські  пропозиції,  за
сприяння  впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій,
за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання
брухту  чорних,  кольорових  і  дорогоцінних  металів,  збирання і
здавання    на    відновлення    відпрацьованих   деталей   машин,
автомобільних  шин,  введення  в  дію  виробничих  потужностей  та
об'єктів   будівництва   (за   винятком   цих  премій  працівникам
будівельних  організацій,  що  виплачуються  у  складі  премій  за
результати господарської діяльності);
{  Підпункт "г" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ N 1213 ( 1213-2020-п ) від 09.12.2020 }

     д) грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, 
оглядах, конкурсах тощо;

     е) пенсії,  державна  допомога,  соціальні  та  компенсаційні 
виплати;

     є) літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, 
що сплачується за авторським договором;

     ж) вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших 
засобів індивідуального захисту,  мила, змивних і знешкоджувальних
засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;

     з) дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством 
путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;

     и) виплати,  пов'язані з ювілейними датами,  днем народження, 
за довголітню і бездоганну трудову діяльність,  активну громадську
роботу тощо;

     і) вартість  безплатно  наданих деяким категоріям працівників 
комунальних  послуг,  житла,  палива  та   сума   коштів   на   їх
відшкодування;

     ї) заробітна плата на роботі  за  сумісництвом  (за  винятком 
працівників,   для  яких  включення  її  до  середнього  заробітку
передбачено чинним законодавством);

     й) суми    відшкодування   шкоди,   заподіяної   працівникові 
каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;

     к) доходи   (дивіденди,   проценти),  нараховані  за  акціями 
трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в  майно
підприємства;

     л) компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у 
зв'язку  з  порушенням  термінів  її  виплати; ( Пункт 4 доповнено
підпунктом  "л"  згідно  з  Постановою  КМ  N  1398  ( 1398-99-п )
від 30.07.99 )

     м)  заробітна  плата, яка нарахована за час роботи у виборчих 
комісіях, комісіях всеукраїнського референдуму;
{ Пункт 4 доповнено підпунктом "м" згідно з Постановою  КМ  N 1213 
( 1213-2020-п ) від 09.12.2020 }

     н) винагороди державним виконавцям.
{ Пункт 4 доповнено підпунктом "н" згідно з Постановою  КМ  N 1213 
( 1213-2020-п ) від 09.12.2020 }

+++++++++++++++++++++++++++

ІнВИТЯГфо

ВИТЯГ   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 липня 2003 р. № 1078
Київ

Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення

3. До об’єктів індексації, визначених у пункті 2, не відносяться, зокрема:

…..виплати, які обчислюються із середньої заробітної плати;

{Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ № 36 від 29.01.2014}

Рмаці__________________­­­­­­­­­­­___+++я Інформація з сайтуІнформація з сайтуз сайту

_________________________________________________________________

ВИСНОВКИ:

1. Суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати 
працівників входят в Фонд додаткової заробітної плати,
а відповідно до Фонду оплати праці.
2. При обчисленні середньої заробітної плати враховуються всі 
суми  нарахованої  заробітної  плати
в т.ч. індексація.
3.      Індексація на відпускні не нараховується.