ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про постійну комісію профкому первинної профспілкової організації з питань організаційної роботи

Додаток 2
до постанови президії ФПУ
від 22 вересня 2005 р. N П-20-5

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про постійну комісію профкому первинної профспілкової організації з питань організаційної роботи

I. Загальні положення

1. Постійна комісія з питань організаційної роботи профкому первинної профспілкової організації (далі — комісія) створюється на термін повноважень профкому з метою ведення організаційної роботи, розвитку профспілкової демократії, більш широкого залучення профспілкового активу до участі в розробці та розгляді документів з організаційних питань.

2. Комісія обирається (затверджується) профкомом з числа членів профкому та профспілкових активістів первинної профспілкової організації у складі голови, заступника голови та членів комісії.

3. Кількісний склад комісії визначається профспілковим комітетом з урахуванням кількості членів профспілки, які перебувають на обліку в первинній профспілковій організації, та її структури. Головою комісії за поданням голови профкому затверджується один із членів профспілкового комітету. Інші питання структурної побудови комісії вирішуються самою комісією.

4. Комісія в своїй діяльності керується законодавством України, Статутом профспілки, рішеннями зборів (конференції) первинної профспілкової організації, профкому, Положенням про постійну комісію з питань організаційної роботи профкому первинної профспілкової організації, яке затверджується профкомом.

5. Комісія підзвітна і підконтрольна профспілковому комітетові.

6. У своїй роботі комісія взаємодіє з іншими постійними комісіями, створеними профспілковим комітетом, та членами профкому.

II. Повноваження та зміст роботи комісії

Комісія:

7. Проводить роботу в колективі підприємства, установи, організації з роз’яснення ролі та завдань профспілки в сучасних умовах щодо захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників, прав, обов’язків і переваг членів профспілки; із залучення працівників у члени профспілки, своєчасного оформлення й обміну профспілкових квитків і вручення їх членам профспілки;

8. Сприяє профкому в здійсненні ним статутних завдань і повноважень, передбачених Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

9. Спільно з іншими постійними комісіями бере участь у підготовці й проведенні зборів (конференцій) працівників підприємства, установи, організації для розгляду проекту колективного договору, профспілкових зборів (конференцій), засідань профспілкового комітету, розробляє і вносить на затвердження профкому заходи щодо виконання прийнятих ними постанов, реалізації висловлених критичних зауважень і пропозицій;

10. За дорученням профкому, голови профспілкової організації та за власною ініціативою проводить роботу за такими напрямами:

1) організаційне зміцнення первинної профспілкової організації, посилення мотивації профспілкового членства;

2) аналіз виконання постанов профспілкових зборів (конференції), профкому з питань організаційної роботи;

3) формування структури первинної профспілкової організації, підготовка рекомендацій щодо її вдосконалення (створення або ліквідація цехових профспілкових організацій, профгруп з урахуванням господарської структури підприємства, установи, організації) тощо;

4) навчання профспілкового активу в школах профактиву, на семінарах, підбір кандидатур для направлення на навчання на курси, семінари, які проводять вищі за рівнем профспілкові органи;

5) організація та проведення звітів і виборів у первинній профспілковій організації, її структурних ланках;

6) поліпшення інформаційної роботи, забезпечення висвітлення діяльності профспілкової організації шляхом усної та наочної агітації, через засоби масової інформації;

7) взаємодія з іншими профспілковими організаціями, які діють на даному підприємстві, в установі, організації;

8) організація обліку членів профспілки, дотримання статутних норм при прийнятті до профспілки та припиненні членства в ній, внесення пропозицій щодо порядку виборів делегатів на конференцію;

9) вивчення й поширення досвіду роботи структурних ланок первинної профспілкової організації та інших організацій профспілок, запровадження кращих форм роботи в практику первинної профспілкової організації;

10) з інших питань організаційної роботи;

11. Готує проекти відповідних документів за напрямами роботи і вносить їх на розгляд профкому;

12. У межах своїх повноважень здійснює контроль за виконанням рішень профкому з питань, які розглядалися на його засіданнях;

13. Спільно з іншими комісіями надає допомогу профкому в проведенні колективних профспілкових заходів, проводить відповідну організаторську й роз’яснювальну роботу в первинній профспілковій організації;

14. Аналізує та узагальнює дані статистичної звітності про профспілкове членство;

15. Здійснює контроль за регулярним поповненням профспілкової бібліотеки необхідною довідковою та іншою літературою для профспілкового активу;

16. Організовує збір письмових заяв членів профспілки щодо перерахування роботодавцем на рахунок первинної профспілкової організації членських профспілкових внесків із заробітної плати, слідкує за своєчасним їх перерахуванням;

17. Відповідає за ведення протоколів, іншого діловодства, формування й збереження архіву профкому;

18. Аналізує спільно з іншими комісіями листи, заяви та скарги, які надійшли до профкому;

19. Надає практичну допомогу цеховим профспілковим організаціям і профгрупам у здійсненні ними своїх повноважень;

20. Вносить пропозиції профкому щодо заохочення профспілкового активу.

III. Організація роботи комісії

1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

Голова комісії:

1) планує роботу комісії, подає план роботи на затвердження профспілкового комітету, організовує виконання плану роботи;

2) розподіляє обов’язки між членами комісії, контролює їх виконання;

3) скликає засідання комісії, головує на них, підписує документи, прийняті комісією;

4) організовує виконання рішень комісії, інформує профком про роботу комісії та її наслідки;

5) координує взаємодію комісії з іншими комісіями профкому.

22. Заступник голови комісії:

1) виконує обов’язки голови комісії у разі його відсутності;

2) за дорученням голови комісії виконує окремі його функції та інші завдання в межах повноважень комісії.

23. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії та виконувати рішення комісії. 24. Члени комісії мають право вносити пропозиції до плану роботи комісії, брати участь в

обговоренні питань, що розглядаються на засіданні комісії.

25. Засідання комісії скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина загального складу комісії.

26. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на її засіданні членів.

27. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні.

IV. Прикінцеві положення

28. Це Положення набуває чинності з моменту затвердження його профкомом первинної профспілкової організації.

29. Зміни й доповнення до Положення, а також до складу комісії може внести лише профком первинної профспілкової організації.