ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про постійну комісію профкому первинної профспілкової організації з питань заробітної плати та нормування праці

Додаток 3
до постанови президії ФПУ
від 22 вересня 2005 р. N П-20-5

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про постійну комісію профкому первинної профспілкової організації з питань заробітної плати та нормування праці

I. Загальні положення

1. Постійна комісія з питань заробітної плати та нормування праці профкому первинної профспілкової організації (далі — комісія) створюється профспілковим комітетом на строк його повноважень і йому підзвітна.

2. Завданням комісії є залучення працівників підприємства, установи, організації до розробки й запровадження заходів щодо поліпшення нормування та оплати праці, матеріального заохочення працівників за підвищення продуктивності праці та якості роботи, економію всіх видів ресурсів.

3. Комісія забезпечує постійний громадський контроль за дотриманням законодавства і встановленого порядку при вирішенні зазначених питань.

4. Комісія формується з числа членів профкому та профспілкових активістів у складі голови, заступника голови та членів комісії, її кількісний та персональний склад затверджується профспілковим комітетом. Пропозиції щодо персонального складу комісії та її керівників вносяться на розгляд членами профспілкового комітету.

5. Головою комісії за поданням голови профкому затверджується один із членів профспілкового комітету.

6. Голова комісії входить до складу кваліфікаційної та атестаційної комісій підприємства, установи, організації (за погодженням).

7. У своїй діяльності комісія керується законодавством України, Статутом профспілки, рішеннями зборів (конференції) первинної профспілкової організації, рішеннями профкому, цим Положенням.

8. Комісія взаємодіє з іншими постійними комісіями профкому первинної профспілкової організації, членами профкому, а також із підрозділами підприємства, установи, організації, до компетенції яких входять питання, що розглядаються постійною комісією.

II. Повноваження і зміст роботи комісії

9. Комісія за дорученням профкому первинної профспілкової організації або за власною ініціативою розглядає і вносить пропозиції щодо:

1) застосування умов оплати праці працівників згідно з конкретними умовами і завданнями відповідного сектору виробництва; впровадження прогресивних форм організації та оплати праці, які б сприяли підвищенню її продуктивності, виконанню поставлених завдань при меншій чисельності працівників, поліпшенню використання робочого часу;

2) зростання доходів працівників, у т. ч. за рахунок збільшення частки витрат роботодавців на оплату праці в загальних витратах на виробництво;

3) тарифікації робіт, які виконуються, та присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам згідно з Єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником та іншими нормативними документами;

4) розширення застосування технічно обґрунтованих норм трудових витрат; встановлення нових і перегляду діючих відрядних норм часу, визначення календарних планів перевірки й перегляду діючих норм у міру реалізації заходів щодо підвищення продуктивності праці, а також заміни застарілих і помилково встановлених норм за умови їх виявлення; заходів матеріального стимулювання працівників за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування;

5) впровадження й заміни показників та умов преміювання виходячи із завдань підвищення ефективності виробництва, продуктивності праці та якості виконання завдань; встановлення порядку й розмірів виплат винагород за загальний результат роботи за підсумками року та надання інших виплат і пільг за рахунок фонду матеріального заохочення; забезпечення відповідності заробітної плати кожного працівника особистому трудовому вкладу

10. Комісія надає допомогу профспілковому комітету:

1) у здійсненні узгоджених з адміністрацією заходів із удосконалення організації, нормування й оплати праці; організовує ознайомлення працівників із нормативними матеріалами і документами з цих питань; здійснює систематичний контроль за застосуванням діючих норм праці та умов її оплати;

2) у забезпеченні послідовної реалізації прав, які надаються виробничим бригадам щодо їхньої безпосередньої участі у вирішенні питання комплектування бригади, плануванні та організації її роботи, стимулювання праці, підвищення кваліфікації працівників, притягнення до відповідальності порушників дисципліни.

11. Комісія аналізує дані про виконання норм витрат праці, домагається розробки та здійснення заходів щодо створення необхідних умов для виконання встановлених норм праці.

12. Комісія за дорученням профспілкового комітету здійснює громадський контроль за правильністю нарахування заробітної плати працівникам, дотриманням законодавства про оплату праці, мінімальних гарантій в оплаті праці, встановлених Генеральною та галузевими угодами, а також своєчасністю виплати заробітної плати відповідно до строків, передбачених колективним договором.

13. Комісія спільно з іншими постійними комісіями профкому:

1) бере участь у розробці пропозицій до проекту розділу «Оплата та нормування праці» колективного договору та відповідних додатків до нього щодо оплати праці, у підготовці до обговорення на засіданнях профспілкового комітету відповідних матеріалів;

2) домагається своєчасного доведення затверджених планів, завдань і госпрозрахункових показників до працівників;

3) бере участь у розгляді проектів кошторисів витрачання заохочувальних фондів та в контролюванні правильності використання цих фондів відповідно до затверджених кошторисів, розподілу прибутків, якщо це передбачено статутом підприємства.

14. Комісія має право отримувати від відповідних посадових осіб необхідні матеріали й документи з питань, які належать до відання комісії.

15. У разі необхідності комісія може вносити пропозиції керівництву підприємства, установи, організації про залучення до роботи в ній працівників, а також на договірній основі — фахівців для підготовки нормативних, аналітичних та експертних матеріалів.

16. Комісія в межах своїх повноважень і відповідно до функціональної спрямованості здійснює контроль за виконанням рішень з питань, які розглядалися на її засіданнях.

III. Організація роботи комісії

17. Комісія працює за планом, затвердженим профспілковим комітетом, і звітує перед ним про виконану роботу.

18. З метою поліпшення виконання своїх функцій комісія при необхідності може створювати групи:

1) з тарифікації робіт і присвоєння розрядів робітникам, атестації спеціалістів;

2) з нормування та перегляду існуючих норм витрат на працю; 3) з організації преміювання працівників та ін.
19. Організація роботи комісії покладається на голову комісії. 20. Голова комісії:

1) планує роботу комісії;
2) організаційно забезпечує виконання плану роботи комісії;

3) скликає засідання комісії, головує на них, підписує документи, схвалені та підтримані комісією;

4) представляє комісію у відносинах із профкомом первинної профспілкової організації, іншими постійними комісіями профкому;

5) організує роботу з виконання рішень комісії, інформує членів комісії про хід їх виконання;

6) координує роботу комісії з іншими постійними комісіями первинної профспілкової організації;

7) періодично інформує профком про роботу комісії та її наслідки;

8) виконує розпорядження голови профкому первинної профспілкової організації, що відносяться до повноважень комісії.

21. Заступник голови комісії:
1) виконує обов’язки голови комісії в разі тимчасової відсутності останнього;

2) за дорученням голови комісії виконує окремі його функції та інші завдання в межах повноважень комісії.

22. Члени комісії зобов’язані:
1) брати участь у роботі комісії;
2) виконувати рішення комісії та доручення голови комісії. 23. Члени комісії мають право:
1) вносити пропозиції до плану роботи комісії;

2) брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданнях комісії;

3) вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії стосовно питань, що належать до її компетенції. Пропозиція члена комісії за його вимогою повинна бути проголосованою на засіданні комісії;

4) висловлювати свою окрему думку

24. Засідання комісії скликаються за необхідності і є правомірними, якщо в них бере участь не менше половини загального складу комісії.

25. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на її засіданні членів.

26. З метою оперативного вирішення необхідних питань комісія може приймати рішення шляхом опитування членів комісії з обов’язковим інформуванням про це на черговому засіданні комісії.

27. Комісія може запрошувати на свої засідання посадових осіб, профспілкових працівників, відповідальних за вирішення питань, що розглядаються комісією.

28. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні.

IV. Прикінцеві положення

29. Це Положенню набуває чинності з моменту його затвердження профспілковим комітетом первинної профспілкової організації.

30. Зміни й доповнення до цього Положення, а також до складу комісії можуть вноситися профспілковим комітетом первинної профспілкової організації.