СТАТУТ професійної спілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерство юстиції України 29 грудня 1999 року Свідоцтво No1296

ВЗЯТО ДО ВІДОМА

із змінами і доповненнями 01 лютого 2001 року
08 лютого 2006 року
23 лютого 2011 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

1 з’їздом профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України 29 серпня 1990 року

Зміни та доповнення внесено ІІ з’їздом профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України 14 грудня 1995 року

В новій редакції затверджено ІІІ з’їздом профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України 14 грудня 2000 року

Зміни та доповнення внесеноIV з’їздом профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України 8 грудня 2005 року

Зміни та доповнення внесеноV з’їздом профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України 8 грудня 2010 року

Зміни та доповнення внесеноVI з’їздом профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України 17 вересня 2015 року

СТАТУТ
ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (зі змінами)

м. Київ 2015

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Професійна спілка працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України (далі — Профспілка) – Всеукраїнська добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує на добровільних засадах осіб, які працюють на підприємствах, в організаціях, установах, товариствах членів профспілки – працівників автомобільного транспорту, шляхового господарства незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, осіб, що забезпечують себе роботою самостійно, а також студентів та учнів навчальних закладів, які готують спеціалістів автомобільного транспорту та шляхового господарства, та пенсіонерів.

1.2. У своїй діяльності Профспілка керується Конституцією України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,законодавством України, нормами міжнародного права, цим Статутом.

1.3. Профспілка у своїй діяльності незалежна від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна. Самостійно організовує свою діяльність, проводить збори, конференції, з’їзди, засідання створених органів, інші заходи, які не суперечать законодавству України.

1.4. Профспілка взаємодіє з іншими профспілками, міжгалузевими, міжнародними профспілковими, громадськими і релігійними об’єднаннями, партіями і рухами в питаннях, що стосуються забезпечення прав і гарантій та інтересів своїх членів. Вона самостійно приймає рішення про вступ до профспілкових об’єднань України, міжнародних та вихід з них.

1.5. Профспілка є юридичною особою, має свою печатку, бланк, штамп, рахунки в банках, зразки яких затверджуються президією ЦК Профспілки. Профспілка є складовою частиною профспілкового руху в Україні.

1.6. Профспілка може мати свою символіку: прапор, гімн, емблему, інші символи, які реєструються відповідно до законодавства України.

Організаційні ланки Профспілки набувають статусу юридичної особи на підставі цього Статуту та здійснюють повноваження через виборні органи, які діють в межах прав, наданих їм Статутом.

Повна назва:

— українською мовою: Профспілка працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України;

— англійською мовою: Trade union of workers of motor transport and road economy of Ukraine.

2

Скорочена назва:

 • —  українською мовою – Укрпрофавтотрансшлях;
 • —  англійською мовою – TWMTRE of Ukraine.
  Юридична адреса: 01012, м. Київ, майдан Незалежності, 2.
  1.7. Найменування Профспілки є її невід’ємною ознакою і можевикористовуватися лише її організаційними ланками всіх рівнів та їх органами.2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛКИ2.1. Метою діяльності Профспілки є здійснення представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки на підприємствах, в організаціях, установах, навчальних закладах, об’єднаннях громадян, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

2.2. Завданням Профспілки є об’єднання та консолідація організаційних ланок для виконання функцій, що сформульовані в цьому Статуті щодо захисту соціальних, економічних прав та професійних інтересів членів Профспілки.

2.3. Профспілка через свої виборні органи:

— представляє та відстоює інтереси членів Профспілки у взаємовідносинах з роботодавцями, органами державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі через колективні договори, галузеві, регіональні та Генеральну угоди, контролює їх виконання;

— представляє і захищає інтереси членів Профспілки при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а також міжнародних судових установ;

— в установленому законодавством порядку бере участь в законотворчій і нормативній роботі з питань праці та соціально-економічних питань;

— здійснює громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та охорону праці, про зайнятість;

— як представник застрахованих осіб бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням;

— представляє права та інтереси працівників у відносинах з роботодавцями в управлінні підприємствами, установами, організаціями, а також у ході приватизації об’єктів державної та комунальної власності, бере участь у роботі комісій з приватизації;

— організовує або бере участь в страйках, зборах, мітингах, демонстраціях для захисту трудових і соціально — економічних прав та інтересів членів профспілки відповідно до чинного законодавства;

— організовує культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу серед членів Профспілки і їх сімей, бере участь у створенні умов для загальнодоступного користування членами Профспілки та членами їх сімей надбаннями української національної культури, культур національних меншин, які проживають на території України, світової культури;

3

— бере участь у здійсненні заходів, спрямованих на розвиток житлового будівництва, поліпшення використання та забезпечення збереження житлового фонду, у захисті економічних та соціальних прав громадян, пов’язаних з одержанням, утриманням і збереженням житла;

— вживає заходи для притягнення до відповідальності та розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, законодавство про працю, про колективні договори і угоди;

— проводить інформаційну роботу, яка забезпечує широку гласність діяльності Профспілки та її виборних органів;

— надає безкоштовну правову допомогу членам Профспілки;

— проводить роботу, спрямовану на організаційне та фінансове зміцнення Профспілки, посилення мотивації профспілкового членства.

3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ ПРОФСПІЛКИ ТА ВИБУТТЯ З НЕЇ

3.1. Членами Профспілки можуть бути громадяни, які визнають цей Статут, своєчасно сплачують членські внески, працюють або працювали до виходу на пенсію на підприємстві, в установі, організації, товаристві незалежно від форм власності і видів господарювання, особи, що забезпечують себе роботою самостійно чи працюють у фізичної особи, яка використовує найману працю, або навчаються в навчальних закладах.

3.2. Членство у Профспілці є добровільним. Прийняття у члени і припинення членства у профспілці проводиться в індивідуальному порядку за особистою заявою. Прийняття у члени Профспілки проводиться первинною профспілковою організацією або її профспілковим комітетом у місячний термін з дня подання заяви. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на зборах, засіданнях профкому. Членський профспілковий квиток встановленого зразка видається члену Профспілки профспілковим комітетом (профорганізатором). Стаж профспілкового членства визначається з дня прийняття рішення первинною організацією або профспілковим комітетом про вступ до Профспілки.

3.3. Члени Профспілки перебувають на обліку в первинній профспілковій організації за місцем роботи або навчання.

3.4. Працівник, який перейшов на роботу з іншої профспілки, береться на облік. За ним зберігається профспілковий стаж (при умові, що перерва в роботі не перевищує 6-ти місяців підряд).

3.5. Профспілкове членство зберігається:

— за жінками (або чоловіками), які тимчасово не працюють у зв’язку з доглядом за дитиною до досягнення нею шкільного віку або з доглядом інваліда першої групи;

— у зв’язку з ліквідацією підприємства, скороченням чисельності або штату працівників, із звільненням за власним бажанням, у зв’язку із

4

порушенням законодавства про працю, положень колективного договору – до моменту працевлаштування звільненого члена Профспілки;

— за звільненими з підприємств, організацій, установ на період проходження служби в Збройних Силах України, альтернативної (невійськової) служби, якщо вони були членами Профспілки;

— за непрацюючими пенсіонерами, які після звільнення з роботи не поривають зв’язок з первинною профспілковою організацією.

3.6. Профспілкове членство припиняється у випадках:

 • —  виходу з Профспілки за власним бажанням;
 • —  виключення з Профспілки за невиконання Статуту;
 • —  позбавлення волі.3.7. Членство у Профспілці припиняється з дня прийняття рішення профспілковим комітетом або первинною профспілковою організацією.Розгляд колективної заяви про вихід із Профспілки не допускається.4. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИУМОВИ, ПОРЯДОК ТА ПІДСТАВИ ВИКЛЮЧЕННЯ З ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ4.1. Член Профспілки має право:

— вільно звертатись до будь-якого органу Профспілки за порадою та безкоштовно отримувати юридичну консультацію, допомогу, із заявами та пропозиціями стосовно захисту своїх професійних, трудових, соціальних, економічних прав та інтересів і вимагати відповіді по суті свого звернення;

— звертатись за матеріальною допомогою з коштів Профспілки;

— отримувати підтримку профспілкового комітету на виділення за місцем роботи путівки на лікування чи відпочинок згідно з діючим порядком видачі путівок;

— користуватись культурними закладами та спортивними спорудами Профспілки;

— висувати кандидатури, обирати та бути обраним (делегованим) до виборних органів Профспілки, на конференції та з’їзди;

— вільно обговорювати на профспілкових зборах, засіданнях комітетів Профспілки, конференціях, з’їздах, у пресі всі питання діяльності Профспілки, вносити пропозиції, брати участь у виробленні рішень, а також у здійсненні контролю за їх виконанням;

— брати участь в засіданнях профспілкових органів при розгляді питань, що стосуються його особисто;

— одержувати інформацію про роботу виборних органів Профспілки і використання профспілкових коштів;

— брати участь в колективному трудовому спорі (страйку), інших акціях протесту, організованих Профспілкою;

— отримувати встановлені у Профспілці матеріальні і моральні заохочення за активну участь в діяльності Профспілки.

4.2. Член Профспілки зобов’язаний:
— виконувати вимоги Статуту, щомісячно сплачувати у встановленому

5

розмірі членські профспілкові внески;

брати участь у роботі профспілкової організації;

виконувати рішення профспілкових органів, сприяти їх реалізації; виконувати покладені на нього профспілкові обов’язки та доручення;

— — — —

— бути членом однієї Профспілки.

4.3. За невиконання статутних обов’язків, в тому числі несплату членських внесків без поважних причин протягом трьох місяців, дій, що спрямовані на дискредитацію Профспілки або завдають шкоди профспілковому руху, до члена Профспілки може бути застосований крайній захід профспілкового впливу – виключення з Профспілки.

4.4. За незначні проступки (порушення) до члена Профспілки можуть бути вжиті заходи громадського впливу: зауваження, попередження, догана.

4.5. Питання про виключення із Профспілки вирішується на зборах первинної організації, цехової організації, профгрупи. У разі відмови члена Профспілки бути присутнім на розгляді даного питання воно може розглядатися за його відсутністю. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх. Рішення зборів цехових організацій, профгрупи набирає чинності після його затвердження на засіданні профкому первинної профспілкової організації.

4.6. Виключений з Профспілки має право в двомісячний термін оскаржити рішення у вищих профспілкових органах. Заява розглядається профспілковими органами протягом одного місяця з дня її отримання. У разі скасування рішення вищестоящими профспілковими органами виключений з членів Профспілки вважається поновленим з моменту його виключення.

4.7. Виключений із Профспілки може бути знову прийнятий в члени Профспілки на загальних підставах.

4.8. Член Профспілки або особа, що була виключена чи сама вийшла з Профспілки, не має права на спільне профспілкове майно, сума сплачених нею профспілкових внесків не повертається.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ

5.1. Профспілка створюється за виробничо-професійним та територіальним принципом.

5.2. Організаційними ланками Профспілки є:

— первинні профспілкові організації, що створюються, як правило, на підприємствах, в організаціях, установах, товариствах, навчальних закладах автомобільного транспорту, шляхового господарства України;

— обласні, міські, об’єднані організації Профспілки.

В окремих випадках за рішенням президії ЦК Профспілки може призначатися представник ЦК Профспілки в області, який діє згідно з Положенням затвердженим президією ЦК Профспілки.

5.3. Організаційна структура Профспілки будується на засадах:6

не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації, порушують єдність Профспілки;

 • —  виборності всіх профспілкових органів знизу доверху;
 • —  підзвітності та підконтрольності профспілкових органів перед профспілковими організаціями та членами профспілки, які їх обирають (делегують);- колегіальності і гласності в роботі всіх виборних органів Профспілки, особистої відповідальності члена Профспілки за виконання прийнятих рішень, профспілкових доручень;

— виконання рішень вищестоящих профспілкових органів, які прийняті в межах їх компетенції, є обов’язковими для нижчестоящих профспілкових організацій та їх виборних органів;

— єдності профруху, солідарності всіх членів Профспілки, всіх її структур у реалізації статутних вимог.

5.4. Організації Профспілки створені на підприємствах, які виникли після реструктуризації або реорганізації підприємства, можуть входити в первинну профспілкову організацію цього підприємства.

5.5. Вищими за рівнем виборними органами для організацій Профспілки є: — Центральний комітет – для первинних, міських, об’єднаних, обласних організацій Профспілки;

— виборні органи обласних організацій Профспілки – для первинних, об’єднаних, міських організацій Профспілки;

— виборні органи міських організацій Профспілки – для первинних, об’єднаних організацій Профспілки, які входять до їх складу;

— виборні органи первинних профспілкових організацій – для цехових профспілкових організацій і профгруп.

5.6. У разі порушення встановлених термінів проведення звітів і виборів вищий за рівнем виборний орган Профспілки протягом місяця приймає рішення яким призначає звітно-виборні збори, конференцією у цій організації.

5.7. Перед проведенням з’їзду галузевої профспілки профспілкові організації всіх рівнів проводять звітні збори (конференції) незалежно від останнього строку проведення звітів і виборів з метою обрання делегатів на з’їзд.

6. ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

6.1. Основою Профспілки є первинні організації. Первинна профспілкова організація створюється, як правило, за місцем роботи або навчання при наявності не менше 3-х членів Профспілки.

Якщо в трудовому колективі працює менше трьох членів Профспілки, то вони можуть входити до складу однієї з первинних організацій Профспілки, що діє на відповідній території.

Члени Профспілки, які працюють на підприємствах, розміщених на близьких територіях, або які об’єднуються загальним технологічним процесом виробництва, а також у фізичних осіб, які використовують найману працю, можуть стояти на обліку в одній первинній профспілковій організації.

7

6.2. Первинна профспілкова організація утворюється рішенням установчих зборів (конференції) працівників підприємства, установи, організації, які виявили бажання стати членами Профспілки. Про прийняте рішення щодо приєднання до Профспілки первинна профспілкова організація повідомляє відповідний вищестоящий профспілковий орган, який в місячний термін з дня одержання звернення первинної організації повинен прийняти рішення про її включення до складу Профспілки або про відмову в цьому. У разі відмови надається мотивована відповідь, яка може бути оскаржена у вищому за підпорядкуванням профспілковому органі.

6.3. Первинна профспілкова організація повідомляє про належність до Профспілки відповідний орган юстиції, а також роботодавця із зазначенням складу об’єднуваних нею працівників.

6.4. Первинна профспілкова організація самостійно визначає напрямки своєї діяльності, виходячи з повноважень, передбачених законодавством України, статутних завдань Профспілки, рішень вищих за підпорядкуванням профспілкових органів з метою захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

6.5. У первинній профспілковій організації за рішенням зборів (конференції) можуть створюватися цехові (у структурних підрозділах підприємства, установи, організації) профспілкові організації та профспілкові групи. Їх функції та повноваження, якщо вони не передбачаються Статутом Профспілки, затверджуються профспілковим комітетом.

6.6. Ліквідація первинної профспілкової організації може проводитись у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації або за рішенням профспілкових зборів (конференції).

6.7. У випадку прийняття рішення про ліквідацію первинної профспілкової організації одночасно приймається рішення про використання майна та коштів первинної організації, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків згідно чинного законодавства.

6.8. Припинення, призупинення діяльності первинної профспілкової організації, або її ліквідація з інших підстав, в т.ч. внаслідок зміни форми власності і виду господарювання, відомчої належності підприємства, установи, організації з ініціативи роботодавця не допускається. Рішення про примусову ліквідацію первинної профспілкової організації приймається судом.

6.9. Вищим органом первинної профспілкової організації є профспілкові збори (конференція), які скликаються профспілковим комітетом (профорганізатором) у міру необхідності, але не рідше, ніж один раз на рік. Профспілкові збори (конференції) можуть скликатися і на вимогу більше третини членів профорганізації або за пропозицією вищого за підпорядкуванням органу Профспілки.

Про час, дату, місце проведення зборів (конференції) та порядок денний члени Профспілки сповіщаються не пізніше як за 12 днів.

6.10. На профспілкових зборах (конференціях) для ведення поточної роботи обираються:

8

— —

у профспілковій групі – профгрупорг, його заступник;
у цеховій профспілковій організації – цеховий комітет, голова цехового комітету, його заступник;


Профспілки – профорганізатор та його заступник;

у первинній профспілковій організації чисельністю до 20 членів

— у первинній профспілковій організації чисельністю 20 і більше осіб обирається голова первинної профспілкової організації, який за посадою є і членом профкому, заступник голови, який за посадою є членом профкому, профком та ревізійна комісія.

Засідання профспілкового комітету проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Профком має право своїм рішенням делегувати цехкому структурного підрозділу підприємства, установи, організації частину своїх повноважень, необхідних для регулювання трудових та соціально-економічних відносин у підрозділі.

6.11. Дострокові вибори голови первинної профспілкової організації, його заступника проводяться за рішенням профкому на вимогу не менш як 1/3 членів профспілки, або за рішенням вищого за підпорядкуванням профспілкового органу.

6.12. Звітно-виборні збори, конференції первинної профспілкової організації проводяться один раз на 5 років.

7. ОБ’ЄДНАНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ

7.1. Об’єднані організації Профспілки можуть створюватись первинними профспілковими організаціями для координації спільних дій для виконання положень Статуту Профспілки.

Об’єднана організація Профспілки, як правило, входить до складу обласної організації Профспілки, Всеукраїнської Профспілки за рішенням конференції.

7.2. Вищим органом для об’єднаної організації Профспілки є конференція.

7.3. Виборним органом між конференціями є профспілковий комітет.

Для вирішення оперативних питань профком може обирати президію. Профком має право своїм рішенням делегувати президії частину своїх повноважень, необхідних для врегулювання трудових та соціально-економічних відносин.

7.4. Про скликання і порядок денний конференції оголошується профспілковим комітетом не пізніше ніж за місяць до конференції. Норма представництва і порядок виборів делегатів на конференцію визначається профспілковим комітетом.

7.5. Звітно-виборна профспілкова конференція об’єднаної організації Профспілки проводиться один раз на п’ять років.

7.6. Конференція об’єднаної організації Профспілки:- визначає напрямки діяльності організації;

9

— заслуховує звіт про діяльність виборного органу, дає оцінку його роботі, заслуховує та затверджує звіт ревізійної комісії;

— обирає голову об’єднаної організації, який за посадою є членом і головою профкому;

— обирає об’єднаний профспілковий комітет, ревізійну комісію; — делегує окремі повноваження профкому, президії.

7.7. Об’єднані організації Профспілки, що безпосередньо виходять на ЦК Профспілки обирають делегатів на з’їзд Профспілки, міжспілкову конференцію, делегують представників до складу керівних органів Профспілки та міжспілкових профоб’єднань.

7.8. Позачергова конференція об’єднаної профспілкової організації скликається її виборним органом ініціативно або на вимогу не менше 1/3 членів Профспілки, у двомісячний термін з дня надходження такої вимоги.

7.9. Засідання виборного органу об’єднаної організації Профспілки проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

7.10. Рішення виборного органу приймається більшістю голосів присутніх його членів.

7.11. Виборний орган об’єднаної організації Профспілки може затверджувати положення про первинну профспілкову організацію.

8. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ (ПРОФОРГАНІЗАТОРА) ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Профспілковий комітет (профорганізатор) первинної профспілкової організації:

 • —  визначає пріоритетні напрямки та принципи своєї діяльності;
 • —  проводить організаторську роботу щодо виконання власних рішень та рішень зборів (конференцій) первинної профорганізації, вищестоящих профорганів, конференцій, з’їздів;- організовує та контролює сплату внесків кожним членом Профспілки, раціональне їх використання, затверджує кошториси витрачання коштів;- організовує постійне інформування членів Профспілки, навчання профактиву;- бере участь в розробленні проектів бізнес – планів підприємств, домагається їх соціальної спрямованості;- ініціює, укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за неналежне виконання умов колективного договору;

— разом з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці;

— разом з роботодавцем розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників

10

підприємства, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних ставок, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;

— разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумкового обліку робочого часу, дає згоду або відмовляє у згоді на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;

— разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;

— бере участь у вирішення соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;

— бере участь у розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації;

— представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;

— приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі у переговорах щодо укладання або зміни колективного договору, не виконує зобов’язань за колективним договором, якщо цей виборний орган профспілкової організації підписав колективний договір;

— дає згоду або відмовляє у наданні згоди на розірвання трудового договору з працівниками з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законами;

— бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці, здійснює контроль за відшкодуванням підприємством, установою або організацією шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виробництвом, або виконанням ним трудових обов’язків;

— здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі або організації належних безпечних умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;

— здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам;

— здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі або організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства, установи або організації та колективним договором;

11

— бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням як представник застрахованих осіб і направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;

— разом з роботодавцем розподіляє у встановленому порядку житлову площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи або організації, а також ту житлову площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників;

— бере участь у вирішенні питань створення житлово-будівельних та житлових кооперативів, підсобних сільських господарств, садово огородницьких товариств;

— заслуховує господарських керівників (представників роботодавців) з питань умов та охорони праці, соціального розвитку;

— сприяє зміцненню трудової дисципліни, вихованню, розвитку самодіяльності і технічної творчості, фізичної культури та спорту;

— згідно з чинним законодавством, за попереднім повідомленням вищестоящого профоргану, організовує участь представників організації в мітингах, маніфестаціях, демонстраціях, пікетах, інших профспілкових заходах.

Приймає на роботу та звільняє з роботи, за поданням голови профкому, штатних працівників профкому, працівників спорт- та культапарату, які утримуються за рахунок коштів профкому. Затверджує посадові обов’язки та права штатних працівників, які утримуються за кошторисом профкому.

8.2. У своїй діяльності профком первинної профспілкової організації підзвітний загальним профспілковим зборам (конференції), вищестоящим органам Профспілки, регулярно, не рідше одного разу на рік, звітує перед членами Профспілки про свою роботу на профспілкових зборах (конференціях) та інформує вищестоящі органи Профспілки за їх рішенням і встановленою звітністю, забезпечує своєчасну та в повному обсязі сплату членами профспілки Профспілкових внесків.

8.3. Рішення профспілкового комітету, опротестовані вищим за підпорядкуванням профспілковим органом, як такі, що не відповідають нормам трудового законодавства, положенням Статуту Профспілки, підлягають перегляду, а дія їх призупиняється до прийняття іншого рішення.

9. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ

9.1. Територіальні організації Профспілки створюються первинними та об’єднаними організаціями Профспілки для здійснення представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади та органах місцевого самоврядування,

12

господарських органах, координації спільних дій первинних та об’єднаних профспілкових організацій для виконання статутних вимог.

9.2. Вищим органом обласних, об’єднаних, міських організацій Профспілки є конференція.

9.3. Про скликання і порядок дня конференції оголошується відповідними виборними органами не пізніше ніж за місяць до конференції. Норма представництва і порядок виборів делегатів на конференцію встановлюється відповідними виборними органами.

9.4. Конференція територіальної (обласної) організації Профспілки:

— визначає основні напрями діяльності, виходячи з повноважень, передбачених Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших повноважень, визначених законодавством України, статутних завдань Профспілки, рішень її керівного органу;

— заслуховує повідомлення мандатної комісії про повноваження делегатів конференції, приймає відповідне рішення з цього питання;

— заслуховує звіт про діяльність виборного органу, дає оцінку його роботі, заслуховує та затверджує звіт ревізійної комісії;

— обирає (формує) виборний орган, делегатів на з’їзд Профспілки, делегує представників до складу виборних органів Профспілки та міжспілкових регіональних профоб’єднань;

— обирає голову обласної, міської організації Профспілки, який за посадою є членом обласного, міського комітету, членом президії;

— обирає заступника голови обласної, міської організації Профспілки, який за посадою є членом обласного, міського, комітету, членом президії;

— має право делегувати виборному органу окремі повноваження для вирішення питань, що належать до компетенції конференції;

— затверджує Положення про ревізійну комісію обласної організації та вносить до нього зміни та доповнення.

9.5. Звітно-виборна профспілкова конференція територіальної організації Профспілки проводиться один раз на п’ять років.

9.6. Позачергова конференція обласної, міської організації Профспілки скликається її виборним органом ініціативно або на вимогу первинних профспілкових організацій, які представляють не менше 2/3 членів Профспілки, в двомісячний термін з дня надходження такої вимоги.

9.7. В період між конференціями голови, заступники голів обласних, міських, об’єднаних організацій Профспілки можуть бути звільненні з підстав, передбачених трудовим законодавством на засіданні президії або пленуму відповідної організації Профспілки. Обрання нових голів, їх заступників в такому разі проводиться на засіданні пленуму територіальної організації Профспілки, конференції об’єднаної організації профспілки.

9.8. Обласні, міські комітети Профспілки можуть затверджувати положення про первинну профспілкову організацію.

9.9. Виборними органами територіальних організацій Профспілки є:- в області – обласний комітет;

13

— в місті – міський комітет;

— ревізійні комісії відповідних територіальних профспілкових організацій.

9.10. Кількісний, персональний склад зазначених органів затверджується конференцією відповідної територіальної організації Профспілки.

9.11. Засідання (пленуми) обласних, міських комітетів Профспілки проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Про скликання і порядок денний пленуму оголошується президією не пізніше як за 20 днів до його проведення.

Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виборного органу.

9.12. Рішення виборного органу приймається більшістю голосів присутніх на його засіданні.

9.13. Обласні комітети Профспілки:

— координують діяльність первинних профспілкових організацій, надають їм практичну допомогу щодо захисту прав та інтересів членів Профспілки;

— організовують та проводять навчання профспілкових кадрів та активу: голів профкомів, головних бухгалтерів, бухгалтерів, скарбників, голів та членів ревкомісій – в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік;

— організовують роботу з проведення звітів і виборів (збори, конференції);

— проводять роботу щодо своєчасного розгляду листів, заяв, скарг трудящих;

— здійснюють контроль за виконанням на підприємствах та в організаціях галузевих, регіональних угод, колективних договорів, вимог Статуту, трудового та житлового законодавства;

— представляють і захищають трудові, соціально-економічні права та інтереси членів Профспілки в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, та їх об’єднаннями. Беруть участь у розробленні і укладанні регіональних угод;

— здійснюють громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту;

— узагальнюють та розповсюджують позитивний досвід роботи первинних профспілкових організацій, сприяють профкомам у роботі щодо залучення працівників у члени Профспілки;

— заслуховують роботодавців або їх уповноважених з питань соціального розвитку, дотримання законодавства про працю та охорону праці, виконання зобов’язань колективних договорів;

— відповідно до чинного законодавства організовують проведення профспілкових акцій на захист трудових прав членів Профспілки;

14

— щорічно затверджують кошторис профспілкового бюджету;

— згідно п.12.11 Статуту забезпечують відрахування коштів ЦК Профспілки;

— організовують та контролюють виконання постанов вищих за рівнем профспілкових органів та власних рішень.

9.14. У період між засіданнями виборного органу постійно діючим органом територіальної організації Профспілки є президія.

9.15. Президія територіальної організації Профспілки:

— організовує внутріспілкову роботу, готує пропозиції для розгляду на засіданні пленуму обкому Профспілки;

— розглядає та приймає відповідні рішення щодо угод між обкомом Профспілки, роботодавцями і їх об’єднаннями;

— скликає пленум обкому, організовує його роботу;
— затверджує плани роботи обласного комітету;
— розглядає та приймає рішення щодо виконання кошторису обкому

Профспілки;
— затверджує статистичну звітність;
— розглядає на своїх засіданнях питання про роботу виборних органів,

вирішує поточні та оперативні питання профроботи;
— приймає рішення про навчання голів виборних профспілкових органів

та голів ревізійних комісій, профспілкових кадрів та профспілкового активу, поширює передовий досвід роботи;

— розглядає на своїх засіданнях питання про роботу виборних органів профспілкових організацій, вирішує поточні питання профспілкової роботи;

— визначає основні засади надання профспілковим організаціям, їх виборним профспілковим органам методичну, юридичну, організаційну та іншу допомогу;

— у разі необхідності розглядає питання своєчасності і повноти надходження членських внесків від первинних профспілкових організацій до територіальної організації профспілки;

— організовує облік первинних профспілкових організацій, що знаходяться на профспілковому обслуговуванні територіальної організації профспілки;

— приймає рішення з питання нагородження членів профспілки, направляє клопотання щодо нагородження членів профспілки державними та профспілковими нагородами та присвоєння їм почесних звань;

— приймає рішення про проведення масових акцій протесту, в тому числі про проведення страйку, мітингів, пікетування та інших колективних дій відповідно до законодавства;

— ухвалює рішення про звернення та заяви до органів державної влади та місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;

— підтримує зв’язки з галузевими профспілками інших країн.

9.16. Президія обирається зі складу виборного органу на період його повноважень на першому його засіданні. Кількісний склад президії

15

визначається виборним органом. До її складу за посадою входять голова і заступник голови виборного органу.

9.17. Засідання президії проводяться у міру необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів президії.

9.18. Рішення президії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

9.19. Президія територіальної організації Профспілки приймає рішення про прийняття первинних організацій та їх зняття з профспілкового обслуговування відповідно до вимог Статуту Профспілки.

9.20. Вищою посадовою особою територіальної організації Профспілки є Голова, який вибирається конференцією (крім випадків, передбачених у п. 9.7. Статуту) на термін повноважень виборного органу територіальної організації, що визначається цим Статутом.

Голова територіальної організації Профспілки підзвітний конференції, а в період між конференціями виборному органу територіальної організації Профспілки.

9.21. Голова територіальної організації профспілки:

— організує діяльність територіальної організації профспілки для виконання програмних завдань, Статуту Профспілки, рішень з’їзду, Центрального комітету та президії;

— представляє територіальну організацію профспілки без довіреності в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з іншими юридичними особами, громадськими об’єднаннями, організаціями роботодавців, у міжнародних та інших організаціях;

— у разі необхідності робить заяви, звернення до органів державної влади й органів місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;

— скликає президію територіальної організації профспілки, забезпечує підготовку необхідних матеріалів на конференцію, пленум та президію територіальної організації профспілки;

— головує на пленумі територіальної організації профспілки та президії, підписує їх рішення;

— вносить пропозиції про обрання заcтупників голови територіальної організації профспілки, визначає їх функціональні обов’язки;

— формує апарат територіальної організації профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом, організовує роботу апарату і несе відповідальність за її ефективність;

— розпоряджається коштами територіальної організації профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом;

— здійснює контроль за використанням профспілкового майна;

— за рішенням президії укладає відповідні господарські угоди щодо відчуження майна територіальної організації профспілки чи його придбання, передачі в заставу та довгострокову оренду;

16

— розглядає заяви та скарги членів Профспілки і приймає відповідні рішення;

— у межах своїх повноважень видає розпорядження;

— виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності територіальної організації Профспілки, в т.ч. передбачені у п. 11.11. цього Статуту, якщо вони не є виключною компетенцією конференції, пленуму або президії територіальної організації Профспілки.

10. ВИЩИЙ ТА ВИБОРНІ ОРГАНИ ПРОФСПІЛКИ

10.1. Вищим органом Профспілки є з’їзд.

10.2. З’їзд скликається Центральним комітетом Профспілки один раз на п’ять років. Про його скликання оголошується не пізніше, ніж за два місяці до з’їзду. Норму представництва та порядок обрання делегатів на з’їзд визначає Центральний комітет Профспілки. Голова ЦК Профспілки та його заступник є делегатами з’їзду за посадами.

10.3. Позачерговий з’їзд Профспілки скликається за ініціативою Центрального комітету або на вимогу територіальних профспілкових організацій, які представляють не менше 1/3 членів Профспілки.

10.4. З’їзд Профспілки:

— заслуховує і обговорює звіти Центрального комітету та ревізійної комісії, приймає рішення по них;

— виробляє позицію Профспілки з питань соціально-економічного розвитку галузей, захисту трудових та соціально-економічних прав членів Профспілки;

— виробляє стратегію і тактику Профспілки в її взаємодіях з партіями та іншими громадськими організаціями;

— обирає Центральний комітет Профспілки або підтверджує повноваження делегованих членів Центрального комітету Профспілки;

— затверджує Статут Профспілки, Положення про мандатну, ревізійну комісії, вносить до них зміни і доповнення;

— обирає голову Профспілки (керівника Профспілки), який за посадою є головою та членом Центрального комітету Профспілки;

— обирає заступника голови Профспілки, який за посадою є заступником голови та членом Центрального комітету;

— обирає заступника голови Профспілки на громадських засадах;

— обирає мандатну та ревізійну комісії, які діють відповідно до Положень, що затверджуються з’їздом;

— обирає делегатів на з’їзд ФПУ, делегує представників Профспілки у виборні органи ФПУ, міжнародних організацій;

— приймає рішення про перейменування Профспілки, її реорганізацію або ліквідацію;

— делегує керівному органу Профспілки (Центральному комітету) повноваження для затвердження символіки профспілки;

— розглядає будь-які інші питання профспілкового руху.17

10.5. Керівним органом Профспілки в період між з’їздами є Центральний комітет Профспілки (скорочена назва — ЦК Профспілки).

10.6. ЦК Профспілки в період між з’їздами:

— організовує діяльність Профспілки, представляє і захищає права та інтереси членів Профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, в об’єднаннях роботодавців і громадян;

— приймає рішення і організовує масові заходи та акції протесту щодо захисту прав та інтересів членів Профспілки;

— здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю, охорону праці, нормативних актів про оплату праці, надання соціальних пільг та гарантій, може створювати технічну, правову інспекції праці, юридичну, правову служби, здійснювати їх методичне забезпечення та навчання;

— за пропозицією мандатної комісії вносить зміни та доповнення до Статуту, якщо вони не суперечать основним принципам діяльності Профспілки, та якщо за них проголосує не менше 2/3 членів Центрального комітету;

— затверджує повідомлення мандатної комісії Профспілки щодо повноважень членів Центрального комітету, делегованих до його складу на заміну тих, що вибули або були відкликані;

— заслуховує звіт про роботу президії Центрального комітету за період між його засіданнями;

— заслуховує інформації керівників організацій Профспілки про виконання ними рішень виборних органів Профспілки;

— проводить переговори та укладає галузеві угоди, здійснює контроль за їх виконанням, відповідно до законодавства вживає заходи впливу до посадових осіб які не виконують галузевих угод;

— Центральний комітет може делегувати окремі свої повноваження президії, голові Профспілки крім повноважень, делегованих йому з’їздом;

— організовує поточну діяльність Профспілки, координує роботу первинних, об’єднаних, територіальних організацій Профспілки, профспілкових представників;

— інформує територіальні профспілкові організації та членів Профспілки про свою діяльність;

— затверджує профспілковий бюджет і на його основі визначає розмір відрахувань профспілкових внесків на свою діяльність;

— для ведення поточної роботи обирає зі свого складу президію ЦК Профспілки, визначає її кількісний склад;

— приймає рішення про постійні та тимчасові комісії, їх повноваження та персональний склад;

— голова Профспілки, заступники голови можуть бути звільненні з підстав, передбачених трудовим законодавством на президії або пленумі Центрального комітету Профспілки. Обрання нового голови, заступників голови в такому разі проводиться на пленумі Центрального комітету Профспілки.

18

10.7. Засідання (пленум) ЦК Профспілки скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Про скликання і порядок денний пленуму ЦК Профспілки оголошується президією ЦК Профспілки не пізніше як за 1 місяць до його проведення.

10.8. Президія Центрального комітету Профспілки:

— організовує внутріспілкову роботу, готує відповідні пропозиції для розгляду на засіданні (пленумі) ЦК Профспілки;

— розглядає проекти угод між ЦК Профспілки та роботодавцями;

— скликає засідання (пленум) Центрального комітету Профспілки, організовує його роботу;

 • —  приймає рішення про витрачання коштів Профспілки;
 • —  бере участь у вирішенні колективних трудових спорів;
  — затверджує статистичну звітність, визначає перелік інформаційнихматеріалів, необхідних для аналізу діяльності Профспілки;
  — організовує навчання профспілкових кадрів, активу, надає практичнудопомогу профспілковим організаціям, поширює передовий досвід роботи;

— розглядає проекти законодавчих та нормативних актів, пропозиції щодо змін і доповнень до існуючих, вносить їх до органів

законодавчої та виконавчої влади;
— розглядає на своїх засіданнях питання про роботу виборних

органів профспілкових організацій, вирішує поточні та оперативні питання профспілкової роботи;

— затверджує положення про республіканську, міську, обласну, об’єднану організації Профспілки;

— надає профспілковим організаціям, виборним профспілковим органам методичну, юридичну, організаційну та іншу допомогу;

— організовує навчання голів виборних профспілкових органів, профспілкового активу, головних бухгалтерів і голів ревізійних комісій;

— контролює своєчасність і повноту надходження відрахувань від членських внесків до Профспілки;

— скасовує розпорядження голови Профспілки, рішення виборних органів нижчих за рівнем організацій Профспілки, які не відповідають законодавству, Статуту Профспілки, рішенням її виборних органів;

— організовує і проводить підготовку, підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу;

— за поданням голови Профспілки розглядає та затверджує штатний розклад апарату Центрального комітету, умови оплати праці його працівників;

— приймає рішення щодо нагородження відзнаками членів Профспілки, подає клопотання про нагородження членів Профспілки державними нагородами і присвоєння їм почесних звань, нагородження відзнаками профоб’єднань, до складу яких входить Профспілка;

— організовує облік організацій Профспілки;19

— приймає рішення про проведення масових акцій протесту, в тому числі про проведення страйку, зборів, мітингів, демонстрацій, пікетування та інших колективних дій відповідно до законодавства;

— приймає звернення і заяви до органів державної влади й органів місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;

— представляє Профспілку в об’єднаннях профспілок, взаємодіє і проводить з ними спільні заходи;

— підтримує зв’язки з профспілками інших країн, представляє Профспілку в міжнародних та інших організаціях трудящих.

10.9. Засідання президії проводиться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

10.10. Голова Профспілки та його заступник входять до складу президії ЦК Профспілки за посадою.

10.11. Вищестоящий керівний профспілковий орган Профспілки має право скасувати рішення виборного органу організаційної ланки, якщо вони не відповідають нормам діючого законодавства або положенням Статуту Профспілки.

10.12. Президія ЦК Профспілки може приймати рішення про взяття профспілкових організацій усіх рівнів на безпосереднє профспілкове обслуговування Центральним комітетом Профспілки.

10.13. Вищою посадовою особою Профспілки є голова Профспілки, який обирається з’їздом на термін повноважень виборного органу, визначений цим Статутом.

10.14. Голова Профспілки підзвітний з’їзду, а в період між з’їздом –Центральному комітетові Профспілки.

10.15. Голова Профспілки:

— організовує діяльність Профспілки для виконання програмних завдань, Статуту Профспілки, рішень з’їзду, Центрального комітету та президії;

— представляє Профспілку без довіреності в органах державної влади й органах місцевого самоврядування, організаціях роботодавців та їх об′єднаннях, об′єднаннях громадян, у міжнародних та інших організаціях;

— у разі необхідності робить заяви, звернення до органів державної влади й органів місцевого самоврядування, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій;

— скликає президію Центрального комітету, організовує підготовку необхідних матеріалів на з’їзд, засідання Центрального комітету і президії;

— головує на засіданнях Центрального комітету та президії, підписує їх рішення;

— вносить пропозиції про обрання заcтупників голови Профспілки, визначає їх функціональні обов’язки;

— формує апарат Центрального комітету в межах асигнувань, передбачених бюджетом, організовує роботу апарату і несе відповідальність за її ефективність;

20

— розпоряджається коштами Профспілки в межах асигнувань передбачених бюджетом;

— здійснює контроль за використанням профспілкового майна;

— за рішенням президії укладає відповідні господарські угоди щодо відчуження майна Профспілки чи його придбання, передачі в заставу та довгострокову оренду;

— розглядає заяви та скарги членів Профспілки і приймає відповідні рішення;

— у межах своїх повноважень видає розпорядження;

— виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Профспілки, якщо вони не є виключною компетенцією з’їзду, Центрального комітету або президії.

10.16. За відсутності голови Профспілки його функції виконує заступник голови.

10.17. Звільнення з посади голови Профспілки, його заступників у зв’язку з закінченням термінів повноважень здійснюється відповідно до норм трудового законодавства за рішенням з’їзду.

11. ВИБОРИ І ФОРМУВАННЯ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

11.1. Норма представництва і порядок виборів делегатів на конференції і з’їзди встановлюються відповідними виборними органами Профспілки.

11.2. Вибори профспілкових органів, їх голів, заступників проводяться закритим (таємним) або відкритим голосуванням виключно із кандидатів, які на момент обрання є членами Профспілки. Так само обираються делегати на конференції і з’їзди.

Обраними вважаються кандидати, що набрали більше половини голосів від загальної кількості тих, що взяли участь у голосуванні.

Згідно з рішенням відповідних профспілкових органів формування виборних органів може здійснюватися шляхом прямого делегування з правом подальшої заміни делегованих.

11.3.Члени виборних профспілкових органів, які не виправдали довір’я чи допустили порушення Статуту, можуть бути достроково виведені з їх складу на вимогу профспілкової організації, в якій вони перебувають на обліку, або з ініціативи цих органів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього подано не менше 2/3 голосів.

Члени виборного профспілкового органу, які втратили з ним зв’язок внаслідок зміни роботи або місця проживання, виводяться із його складу. Поповнення виборного органу здійснюється згідно з порядком формування, який встановлено зборами, конференціями, з’їздами.

11.4. Дострокові вибори будь-якого профспілкового органу можуть бути проведені на вимогу не менше однієї третини членів Профспілки, які об’єднуються відповідно профспілковою організацією, або за пропозицією вищого за підпорядкуванням профспілкового органу.

21

11.5. У разі неможливості взяти участь в роботі виборного органу з поважних причин (відпустка, хвороба), член виборного органу може делегувати право голосування іншому члену виборного органу на підставі довіреності, посвідченої у встановленому законом порядку.

11.6. Профспілкові збори, засідання виборних профспілкових органів, їх президій вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини членів профспілкової організації або її виборного органу.

Профспілкові конференції, з’їзди вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менше двох третин делегатів.

11.7. Рішення профспілкових зборів, конференцій, з’їздів і відповідних профспілкових органів приймаються більшістю голосів присутніх, якщо інше не передбачається цим Статутом.

Члени виборних профспілкових органів регулярно звітують про свою роботу перед членами профспілки на зборах, конференціях, з’їздах, які дають оцінку їх діяльності.

11.8. Профспілковими представниками від Профспілки є профгрупорг, голова цехового комітету, профорганізатор, голова профкому територіального керівного виборного органу Профспілки, профкому об’єднаної організації, інша особа, уповноважена на представництво відповідним рішенням профспілкового органу, голова ЦК Профспілки, їх заступники, що обираються на звітно-виборних конференціях, з’їздах або на засіданнях цих органів.

11.9. Строк повноважень усіх виборних органів – 5 років.

11.10. Ревізійна комісія Профспілки обирається з’їздом Профспілки, ревізійна комісія територіальної організації Профспілки – конференцією цієї організації, ревізійна комісія первинної профспілкової організації – зборами (конференцією) цієї організації.

11.11. За погодженням з вищим за рівнем виборним органом, термін повноважень виборних органів розташованих на територіях де через проведення антитерористичної операції є загроза життю та здоров’ю людей може, продовжуватись на строк встановлений відповідним виборним органом.

11.12. Голови та заступники голів профорганів всіх рівнів є делегатами відповідних конференцій, з’їздів за посадами.

11.13. Голова профспілкового органу на період строку повноважень керує його роботою, скликає засідання виборного органу і його президії, головує на них, представляє Профспілку (профспілкову організацію) без довіреності в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, судових органах, організаціях роботодавців, та їх об’єднаннях, громадських організаціях, засобах масової інформації, у міжнародних та інших організаціях, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату, організовує їх роботу, визначає їх функціональні обов’язки та затверджує структуру і штатний розпис апарату виборного органу, є розпорядником коштів у межах асигнувань, передбачених профспілковим бюджетом та

22

кошторисами на потреби виборного органу та забезпечення діяльності Профспілки (профспілкової організації), виконує інші функції.

У період між зборами (конференціями, з’їздами) голова підзвітний очолюваному ним виборному профспілковому органу.

12. КОШТИ, МАЙНО І ВЛАСНІСТЬ ПРОФСПІЛКИ

12.1. Профспілка та її організації самостійно здійснюють фінансову, зовнішньо-економічну і господарську діяльність шляхом створення в установленому чинним законодавством порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формування відповідних фондів, кредитних спілок, банківських рахунків в національній та іноземній валюті.

12.2. Профспілка має у власності кошти і інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

Кошти Профспілки витрачаються профорганами всіх рівнів згідно з затвердженим річним кошторисом профспілкового бюджету.

12.3. Джерелом надходження (формування) коштів Профспілки є:
— членські внески;
— відрахування коштів підприємств, установ, організацій на культурно-

масову, фізкультурну і оздоровчу роботу;

 • —  безповоротна фінансова допомога;
 • —  добровільні пожертвування;
 • —  пасивні доходи.
  12.4. Кошти Профспілки використовуються для членів Профспілки на:
 • —  інформаційну, методичну, агітаційну роботу;
 • —  семінари-навчання профактиву;
 • —  міжнародні зв’язки;
 • —  службові відрядження;
 • —  періодичні видання та технічну літературу;
 • —  відправку кореспонденції;
 • —  оренду та утримання службових приміщень;
 • —  послуги зв’язку;
 • —  транспортні послуги;
 • —  юридичні послуги;
 • —  обслуговування оргтехніки;
 • —  оренду та утримання автомашини;
 • —  друкування інформаційних збірників, листівок,
 • —  лікування та медичне обслуговування через заклади охорониздоров’я;
  • —  заробітну плату;
  • —  страхування майнових інтересів;
  • —  банківське обслуговування;
  • —  утримання штатних працівників Профспілки;
  • —  організацію та проведення загальних зборів, конференцій, засідань,виборних керівних органів Профспілки і її організаційних ланок, президій,23

брошур і таке інше;

з’їздів Профспілки;
— організацію та проведення оглядів, конкурсів, змагань, фестивалів,

спартакіад;

 • —  організацію та проведення урочистих заходів, вечорів відпочинку;
 • —  організацію та проведення страйків, зборів, мітингів, походів,демонстрацій;

— — — — — —

оздоровлення, відпочинок та лікування членів Профспілки та їх дітей; відзначення та нагородження трудових колективів;
безповоротну фінансову допомогу;

цільову благодійну допомогу;
нецільову благодійну допомогу;
нагороди у вигляді профспілкових відзнак та присвоєння почесних

звань, Почесних грамот, подяк;
— грошові виплати, пов’язані з нагородженням нагрудним знаком

Профспілки, медаллю;
— грошові виплати, пов’язані з ювілейними датами та днями

народження;
— грошові виплати на заохочення профактиву;
— грошові виплати на відвідування хворих членів Профспілки;
— грошові виплати на фінансову підтримку учасників акцій протесту;
— кошти, що надаються як допомога на поховання;
— відшкодування витрат пов’язаних з відрядженням спортсменів

аматорів, акторів-аматорів у місце проведення змагань, фестивалів, оглядів, конкурсів, лекторів та учасників профспілкового навчання у межах норм, встановлених законом про відрядження найманих працівників;

— повне або часткове відшкодування вартості юридичних послуг членам Профспілки;

— повне або часткове відшкодування понесених збитків, в тому числі втраченого заробітку, причиною яких була участь в акції протесту.

12.5. Право власності реалізується так:

— первинні, об’єднані, територіальні профспілкові організації є власниками тієї частини власності Профспілки, що сформована на їх рівні;

— власність Профспілки, що сформована на рівні Центрального комітету Профспілки, є її власністю.

12.6. Члени Профспілки не мають права особистої власності на кошти та майно Профспілки або його частину.

12.7. Право розпоряджатися коштами і майном Профспілки належить профспілковим органам, які несуть відповідальність за своєчасне надходження коштів, збереження майна та їх використання за призначенням.

12.8. Фінансовий контроль за коштами Профспілки та її організаційних ланок органами державної влади, місцевого самоврядування та роботодавцями не здійснюється. Позбавлення Профспілки і її структурних ланок права власності може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законом.

12.9. Щомісячні членські внески встановлюються в такому розмірі:24

— 1% від місячного доходу (стипендії) за основним місцем роботи, навчання члена Профспілки;

— за рішенням первинної профспілкової організації розмір щомісячних членських внесків може встановлюватись понад 1% від місячного доходу члена Профспілки за основним місцем роботи;

— 0,5% від мінімальної заробітної плати, встановленої державою, для членів Профспілки, що знаходяться в організації на профспілковому обліку, тимчасово, або взагалі не працюють;

— для окремих категорій членів Профспілки рішенням профспілкового комітету може бути встановлено фіксований розмір щомісячних профспілкових внесків.

За рішенням первинної профспілкової організації тимчасово непрацюючі і пенсіонери, які не працюють, можуть бути звільнені від сплати членських внесків.

Вступні членські внески у Профспілку не сплачуються.
Профспілковий квиток видається безкоштовно.
12.10. Порядок сплати членських профспілкових внесків визначається

на основі особистої заяви члена Профспілки, колективного договору:
— по безготівковому розрахунку для працюючих, учнів, студентів через

бухгалтерію підприємств, організації, установи, навчального закладу;
— готівкою для непрацюючих, що перебувають на профспілковому

обліку в організації, в установленому порядку.
12.11. Пленум ЦК Профспілки встановлює для територіальних,

об’єднаних, первинних організацій Профспілки, що безпосередньо виходять на ЦК Профспілки, розмір відрахувань від суми фактично зібраних ними профспілкових внесків.

12.12. Рішення про розмір відрахувань профспілкових внесків від первинних, профспілкових організацій приймає відповідно пленум територіальної, або виборний орган об’єднаної профспілкової організації. При цьому в первинній організації повинно залишатися не менше 60 відсотків коштів.

12.13. Виборні органи Профспілки, територіальних, об’єднаних організацій Профспілки, в разі несплати нижчими за рівнем профспілковими організаціями без поважних причин протягом трьох і більше місяців встановлених розмірів відрахувань, розглядають питання і приймають рішення про подальші відносини з цими профспілковими організаціями.

12.14. Виборні органи первинних, об’єднаних, територіальних організацій Профспілки і ЦК Профспілки використовують кошти на фінансове забезпечення статутної діяльності, що передбачені їхніми кошторисами та бюджетом.

12.15. Виборні органи всіх організаційних ланок Профспілки ведуть бухгалтерський облік згідно з законодавством, національними положеннями (стандартами) України.

12.16. Члени виборних органів, їх керівники, які не звільнені від основної роботи, можуть отримувати за роботу в Профспілці винагороди,

25

розмір яких встановлюється виборним органом у відповідності з нормативними документами Профспілки в межах наявності коштів, передбачених на оплату праці профспілкових активістів.

12.17. У первинних профспілкових організаціях рішенням зборів, конференції в залежності від фінансових можливостей, можуть вводитись посади звільнених від основної роботи профспілкових працівників. При цьому на заробітну плату звільненим профспілковим працівникам та доплату профспілковому активу використовується не більше 50 відсотків членських внесків, які залишаються в первинній профспілковій організації.

12.18. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

12.19. Звітність по коштах, що надходять і витрачаються виборними органами всіх організаційних ланок Профспілки, один раз на рік здійснюється перед відповідними організаціями Профспілки і подається ЦК Профспілки за встановленою формою.

12.20. Порядок списання основних засобів встановлюється Положенням про відчуження (списання, передачу, перерозподіл, обмін, реалізацію, тощо) майна, яке належить Профспілці заснованих на її власності підприємств, установ, організацій, яке затверджується ЦК Профспілки.

13. РЕВІЗІЙНА ТА МАНДАТНА КОМІСІЇ ПРОФСПІЛКИ

13.1. Ревізійна комісія Профспілки створюється для контролю за здійсненням виборними органами Профспілки наданих їм повноважень, фінансово-господарською діяльністю Профспілки, заснованих нею підприємств, установ та організацій, веденням діловодства, обліку й звітності, своєчасним розглядом звернень членів Профспілки у відповідних органах профспілки.

Ревізійна комісія є вищим контрольним органом Профспілки, може здійснювати контроль за фінансовою діяльністю, перерахуванням членських внесків територіальними та первинними профспілковими організаціями, вносити пропозиції щодо усунення виявлених порушень.

13.2. Ревізійна комісія Профспілки та її голова обираються на з’їзді терміном на 5 років. Вона підзвітна з’їзду і керується в своїй діяльності цим Статутом та Положенням про ревізійну комісію, яке затверджується з’їздом.

13.3. Члени Центрального комітету не можуть бути членами ревізійної комісії.

13.4. Члени ревізійної комісії беруть участь у засіданнях Центрального комітету з правом дорадчого голосу. Голова ревізійної комісії бере участь також у засіданнях президії Центрального комітету з правом дорадчого голосу.

13.5. Ревізійні комісії первинних, об’єднаних, територіальних організацій Профспілки створюються і функціонують відповідно до Положень про ревізійні комісії, які затверджуються на зборах, конференціях.

26

13.6. Мандатна комісія Профспілки та її голова обирається з’їздом Профспілки з числа його делегатів терміном на п’ять років і підзвітна з’їзду.

Повноваження і порядок роботи комісії визначаються Положенням про мандатну комісію, яка затверджується з’їздом.

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Діяльність Профспілки не передбачає одержання прибутку і проводиться на підставі Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», законодавства України, норм міжнародного права, цього Статуту.

Доходи (прибутки), членські профспілкові внески не підлягають розподілу серед членів Профспілки, працівників, крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску та інших виплат, що здійснюються в межах законодавства та відповідають меті діяльності Профспілки, передбаченій у Статуті.

Профспілка, обласні, міські, об’єднані організації профспілки та первинні профспілкові організації є юридичними особами і за законодавством України мають грошові кошти та поточні рахунки в банківських установах, печатки, штампи, бланки зі своєю назвою.

14.2. Діяльність Профспілки України може бути припинена згідно з рішенням з’їзду. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин делегатів з’їзду при наявності кворуму.

14.3. Рішення про ліквідацію чи реорганізацію Профспілки приймається з’їздом, в її організаційних ланках – конференцією, зборами відповідних профспілкових організацій, про що в обов’язковому порядку повідомляється вищому профспілковому органу.

Одночасно з прийняттям такого рішення з’їзд (конференція), загальні збори відповідних профспілкових організацій приймають рішення про використання майна та коштів Профспілки, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, згідно чинного законодавства, зокрема про передачу активів іншим профспілковим організаціям або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи.

14.4. Пропозиції про використання майна та залишку коштів після проведення всіх виплат і погашення заборгованості Профспілки готує спеціально утворена президією комісія згідно з законодавством України.

27

стр.

 1. Загальні положення 2
 2. Мета і завдання профспілки 3
 3. Умови і порядок прийняття в члени профспілки та 4вибуття з неї
 4. Права, обов’язки членів профспілки, умови, 5порядок та підстави виключення з членів профспілки
 5. Організаційна структура професійної спілки 6
 6. Первинна профспілкова організація 7
 7. Об’єднані організації профспілки 9
 8. Повноваження профспілкового комітету 12(профорганізатора) первинної профспілкової організації
 9. Територіальні організації профспілки 13
 10. Вищий та виборні органи профспілки 17
 11. Вибори і формування профспілкових органів та 21порядок прийняття ними рішень
 12. Кошти, майно і власність профспілки 23
 13. Ревізійна та мандатна комісії профспілки 26

14. Прикінцеві положення

27

ЗМІСТ

28

29