Сім ознак трудових відносин та правонаступництво: що пропонує урядовий законопроект

«роботодавець» і «трудові відносини»

На сайті ВР з’явився текст підтриманого Урядом законопроекту щодо впровадження індикаторів незадекларованої праці (проект № 5054).

Що пропонує проект?

1. Визначити, які відносини регулюються законодавством про працю:

 • трудові відносини між працівником та роботодавцем.
 • робота осіб, взятих під варту, осіб, які відбувають кримінальне покарання у виді виправних робіт, обмеження або позбавлення волі (з урахуванням особливостей, встановлених законом).
 • робота осіб, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді виправних і суспільно корисних робіт (з урахуванням особливостей, встановлених законодавством).
 • робота членів фермерських господарств, священнослужителів, церковнослужителів та осіб, які обіймають виборні посади в релігійних організаціях, регулюється законодавством про працю в частині, передбаченій їх статутом, іншими установчими документами.
 • робота (служба) осіб, пов’язана з діяльністю у державних колегіальних органах, професійною діяльністю суддів, прокурорів, військовою службою, альтернативною (невійськовою) службою, державною службою, патронатною службою в державних органах, службою в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування регулюється законодавством про працю в частині, передбаченій спеціальними законами.

2. Запровадження терміну «роботодавець»

Роботодавець — юридична чи фізична особа, яка використовує найману працю, на яку поширюється юрисдикція України чи іноземної держави, а також зареєстроване в Україні представництво іноземної юридичної особи.

Роботодавцем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

3. Визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин

Трудові відносини — відносини між працівником і роботодавцем, що передбачають виконання за дорученням, під керівництвом і контролем роботодавця особисто працівником за винагороду визначеної роботодавцем роботи.

Укладення трудового договору є підставою для виникнення трудових відносин. До відносин, за якими робота виконувалася без укладення трудового договору та які в установленому порядку визнано трудовими, застосовуються норми законодавства про працю.

Трудовий договір — угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується в інтересах роботодавця особисто виконувати роботу, визначену такою угодою, а роботодавець зобов’язується надати працівникові роботу за такою угодою, своєчасно та у повному обсязі виплачувати винагороду і забезпечувати належні умови праці.

Особливою формою трудового договору є контракт.

4. Визначення ознак наявності трудових відносин:

 • особисте виконання особою роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи;
 • здійснення регулювання процесу праці, що носить постійний характер та, як правило, не передбачає встановлення особі конкретно визначеного результату (обсягу) робіт за певний період часу;
 • виконання роботи на визначеному або погодженому з особою, в інтересах якої виконується робота, робочому місці з дотриманням установлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва (обладнання, інструментів, матеріалів, сировини, робочого місця) забезпечується особою, в інтересах якої виконується робота;
 • систематична виплата особі, яка виконує роботу, винагороди у грошовій та / або натуральній формі;
 • встановлення особою, в інтересах якої виконується робота, тривалості робочого часу та часу відпочинку;
 • відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов’язаних з виконанням роботи, особою, в інтересах якої виконується робота.

Перелік не є вичерпним. Під час встановлення наявності трудових відносин, крім цих ознак можуть бути наявні інші ознаки з урахуванням специфіки діяльності.

5. Визначення правонаступництва у трудових відносинах

Правонаступництвом у трудових відносинах вважається продовження трудових відносин з працівниками у разі зміни власника підприємства, установи, організації, реорганізації підприємства, установи, організації (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу).

Роботодавець зобов’язаний до здійснення правонаступництва у тижневий строк письмово або в електронній формі поінформувати працівників та виборний орган первинної профспілкової організації (профспілкового представника), а в разі відсутності первинної профспілкової організації — вільно обраних та уповноважених представників (представника) працівників про:

1) дату (орієнтовну дату) та причини правонаступництва;

2) економічні, технологічні, структурні наслідки правонаступництва або наслідки аналогічного характеру, які впливатимуть на права працівників.

Цю інформацію роботодавець має повідомити не пізніше ніж до початку дій, які впливатимуть на трудові права та інтереси працівників.

Правонаступник має право звільнити працівників лише з підстав, передбачених цим Кодексом або спеціальними законами.

6. Повторне прийняття на роботу після ліквідації підприємства

Працівник, з яким розірвано трудовий договір у випадку ліквідації підприємства, установи, організації, протягом одного року має право на укладення трудового договору в разі поворотного прийняття на роботу, якщо проводиться прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації роботодавцем, підприємство, установа, організація, якого створене (створена) на базі майна ліквідованого підприємства, ліквідованої установи, організації, яке (яка) провадить той самий вид економічної діяльності або виконує ті самі повноваження (завдання), що і ліквідоване підприємство, ліквідована установа, організація.

Якщо Закон буде прийнято, він набере чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування.

Протягом цих трьох місяців сторони мають переглянути свої договірні відносини незалежно від їх назви та виду на предмет наявності ознак трудових відносин та необхідності укладення трудового договору.