Фінансова робота профспілкової організації Загальні положення

1. Відповідно до Статуту профспілки профспілкові органи щорічно складають бюджет первинної організації профспілки, який затверджується на зборах, конференціях, засіданнях виборних органів та доводиться до відома всіх членів профспілки.

2. Профспілковий бюджет складається по формі, яку встановлює профспілка та виходячи з фінансових можливостей організації.

3. Кожний профспілковий орган вправі, відповідно до умов та ситуації, що склалася в організації, вносити свої пропозиції щодо формування бюджету, не порушуючи Статут профспілки.

4. В бюджеті також зазначаються інші терміни та статистичні дані. Зокрема: чисельність працівників та членів профспілки, фонд оплати праці, залишок коштів минулого року, планові розрахунки по надходженню членських внесків. Бюджет підписує голова виборного органу, бухгалтер або скарбник.

5. Правовою базою фінансових відносин роботодавця та профспілки є Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Дохідна частина

1. Кошти організації профспілки складаються із вступних та членських внесків членів профспілки. Норми відрахування встановлюються Статутом профспілки та інструкцією про порядок сплати та обліку членських профспілкових внесків. Членські внески, як правило збираються по безготівковому рахунку бухгалтеріями підприємств, організацій на основі письмових заяв членів профспілки та колективного договору.

Вступні внески та внески непрацюючих .пенсіонерів, жінок, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною та інших членів профспілки, збираються готівкою з відповідним оформленням через касу.

Це категорія членів профспілок рішенням виборного органу може бути звільнена від сплати членських профспілкових внесків.

2. Відповідно до ст. 44 Закону про профспілки роботодавці зобов’язані відраховувати кошти первинним організаціям профспілки на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором чи угодами, але не менше ніж 0,3% фонду оплати праці. Зауважимо, що бюджетні установи мають право відраховувати кошти первинним організаціям профспілки на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, якщо це передбачено Бюджетом України.

3. Крім зазначених надходжень, організацією профспілки може бути отримано доходи у вигляді:

— безповоротної фінансової допомоги і добровільних пожертвувань, отриманих від організацій або фізичних осіб, а також органів державної влади або місцевого самоврядування;

— пасивних доходів (наприклад, відсотків, нарахованих банком на залишки грошових коштів на поточному рахунку);

— додаткового фінансування, отриманого від обкому (ради) профспілки понад затверджені кошторисом суми профспілкових внесків на проведення об’єднаних заходів (професійні та святкові заходи, спартакіади тощо);

— цільових надходжень на новорічні подарунки, семінари та інших передбачених Статутом профспілки відповідно до законодавства України.

Видаткова частина

1. Надання профспілкам підприємств, організацій права самостійно використовувати кошти на основі кошторисів, принципово змінило фінансову політику профспілок та поклало велику відповідальність на їх виборні органи.

2. У видатковій частині передбачені основні напрями витрат коштів профспілкового бюджету. Кожна організація профспілки вправі передбачити статті витрат, які не суперечать Статуту профспілки та Законам України.

3. Головним чинником вірності і необхідності використання коштів профкому сьогодні є додержання демократичних принципів формування бюджету, врахування в ньому волевиявлення членів профспілки. Використовуючи кошти профспілкового бюджету на свій розсуд, профкоми все-таки повинні дотримуватися деяких затверджених в централізованому порядку розцінок і нормативів прийнятих Законами України. Мова йде про відрахування в соціальні фонди, оподаткування, службові відрядження тощо.

4. Використання коштів на різноманітні заходи, передбачені бюджетом, здійснюються профкомами головним чином шляхом безготівкових перерахувань. Готівкове використання коштів бюджету є дозволеною фінансовою операцією, вимагає більш чіткого оформлення документів. Зокрема, при закупівлі товарів у фізичних осіб, необхідно отримати у продавця товарний чек, копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи, акти про закупівлю, тощо. Практика показала, що в готівковому використанні коштів найбільше фінансових порушень та зловживань.

5. Організацією профспілки може бути заплановано в бюджеті та здійснено, зокрема, такі видатки:

Навчання профспілкових працівників та активу

Відповідно до Постанови президії Федерації професійних спілок України від 17.11.2005 No П-22-4 керівникам членських організацій ФПУ рекомендовано включати в кошториси профспілкових органів усіх рівнів фінансування навчально-інформаційної роботи в розмірі не менше 5% профспілкового бюджету, а також за підсумками навчального року заохочувати кращих викладачів у системі профспілкового навчання.

Культурномасова та спортивна робота, оздоровлення

Асигнування на цю статтю займає в абсолютній більшості організацій домінуюче місце. Сюди входить:

— культурно-масова робота (проведення вечорів, вечорів відпочинку, відвідування театру, оплата транспорту для проведення культурно-масових заходів, передплата газет і журналів тощо);

— навчання, спортивна робота і масові фізкультурні заходи (організація спортивних заходів, оренда басейну тощо);

— придбання спортінвентарю та культ інвентарю (музичні інструменти, фотоапаратура, перехідні призи, костюми для художньої самодіяльності тощо);

— оздоровлення членів профспілки та членів їх сімей (придбання путівок до дитячих оздоровчих таборів, профілакторіїв тощо).

Зауважимо: що крім визначення та затвердження загальної суми витрат на культурно-масові заходи на рік, необхідно скласти та затвердити окремі кошториси на кожен із запланованих святкових заходів. Наприклад: на проведення святкових заходів, присвячених святам 8 Березня, 1 Травня, святкування Нового року, ювілею підприємства. При плануванні необхідно враховувати:

— кількість осіб, які беруть участь у заході;

— витрати на оформлення залу, виготовлення стінгазети (квіти, гірлянди, папір, фломастери, друкування фотографій);

— відвідування хворих удома (придбання лікарських препаратів, продуктів харчування);

— проведення дитячих ранків, придбання новорічних подарунків для дітей;

— інші витрати, затверджені на загальних зборах членів профспілки, що не суперечать законодавству.

Стаття фінансується власником підприємства (не менше 0,3% ФОП), а також за рахунок членських профспілкових внесків та інших можливих джерел.

Благодійна допомога

В кожній організації профспілки повинен вестися облік членів профспілки, які потребують матеріальної підтримки. Це професіонально хворі працівники, багатодітні сім’ї, одинокі матері, учасники війни, учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, тощо.

Благодійна допомога також може надаватись позачергово в екстремальних випадках (операції, травми, поховання тощо).

Благодійна допомога надається на підставі заяви члена профспілки з обов’язковим викладенням причин, що спонукали його звернутися по допомогу, а також вказати домашню адресу, дату і рік народження , ідентифікаційний код, паспортні дані. Кожну заяву необхідно розглянути і на засіданні профкому і прийняти рішення про виплату допомоги, або відмову в її наданні члену профспілки. Одноосібне вирішення питань про виплату благодійної допомоги не допускається. Розмір благодійної допомоги визначають на засіданні профкому з урахуванням фінансових можливостей профспілки та матеріального стану члена профспілки, який потребує допомоги.

На видані кошти в бухгалтерському обліку повинні бути оформлені такі документи:

— рішення профкому;
— заява члена профспілки та інші підтверджуючі документи ;
— видатковий касовий ордер;
— клопотання (рішення)
З цієї статті також фінансуються підшефні школи-інтернати, будинки

пристарілих, дитячі садки тощо.

Відрядження

Відрядженому працівникові перед від’їздом у відрядження обов’язково видається грошовий аванс у межах суми, визначеної на оплату проїзду, наймання жилого приміщення і добові.

Після повернення з відрядження працівник зобов’язаний до закінчення 3-го банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи, подати звіт про використання коштів, наданих на відрядження.

Сума надміру витрачених коштів (залишку коштів понад суму, витрачену згідно із звітом про використання коштів, наданих на відрядження) підлягає поверненню працівником до каси або зарахуванню на відповідний рахунок підприємств, що їх надало, у встановленому законодавством порядку.

Разом із звітом подаються документи в оригіналі, що підтверджують вартість понесених у зв’язку з відрядженням витрат.

Кошти на відрядження використовуються працівником профкому виключно на здійснення Статутної діяльності профспілки тому до звітів по відрядженню повинні прикладатися виклики, листи, постанови вищестоящих органів профспілки.

Заохочення профактиву

Розмір коштів на заохочення профспілкового активу в бюджеті встановлюється відповідно до його кількості та розрахунку на одного активіста сума встановлюється самостійно, враховуючи фінансові можливості організації. Головам, бухгалтерам та скарбникам профкомів може встановлюватися сума більша за виконання обов’язків на громадських засадах.

З цієї статті також проводиться заохочення членів ревізійної комісії.

Виплата коштів проводиться за рішенням профкому в строки встановлені ним. До державних свят, ювілеїв та за підсумками роботи організації (кварталу, півріччя, року). До рішення профкому додається список та сума виділених коштів на кожного з них. Оформлюється видатковий касовий ордер, або відомість про видачу цих коштів.

Фінансування вищестоящих профспілкових органів

Розмір відрахувань профспілкових внесків до вищестоящих профспілкових органів передбачається Статутом та рішенням вищих виборних органів профспілки.

Ці рішення є обов’язковими для органів профспілки, а відрахування здійснюється в першу чергу.

Первинні організації профспілки, які фінансово обслуговуються обкомом профспілки відповідно до договору, перераховують членські внески стовідсотково, з правом використання передбаченої їм суми внесків. Для цього в обкомах (радах), райкомах (міськкомах) ведеться окремий облік зібраних внесків по кожній організації профспілки.

Первинні організації профспілки, які обслуговуються безпосередньо Центральним комітетом, сплачують також членські внески на статутну діяльність Федерації профспілок області. Розмір та строки сплати членських внесків щорічно встановлюються Радою ФПУ.

Таким чином дана стаття щорічно формується згідно з встановленими нормами та строками сплати.

Господарські витрати

Для забезпечення функціонування виборного профспілкового органу організації профспілки здійснюють господарські витрати. Кошти цієї статті передбачають витрати на придбання канцтоварів, оренда приміщення, комунальних послуг, паперу, малоцінного інвентарю. Сума виділених коштів, як правило не значна, так як необхідні товари та послуги використовуються за рахунок роботодавця та інших джерел. Витрати здійснюються як за готівку так і безготівковим шляхом з відповідними касовими документами.

Штати. Заробітна плата.

В профспілках на сьогодні відсутня єдина система визначення чисельності та фонду заробітної плати працівників профспілкових апаратів.

Організації профспілки самі згідно з рішенням виборного органу встановлюють посадові оклади та доплати виборним профспілковим працівникам (голові та бухгалтеру), виходячи зі своїх фінансових можливостей. Утримання звільнених профспілкових працівників також може дотуватися вищестоящими виборними профспілковими органами.

Заробітна плата технічних працівників профспілкових органів, (прибиральниці, водії) здійснюється відповідно до законів України та норм галузевої угоди. Вищестоящими органами профспілки може також утримуватися представник профспілки в одній чи декількох організаціях профспілки.

Штатні розписи та посадові оклади з нарахуваннями, щорічно затверджуються на засіданні виборних профспілкових органів, зборах, конференціях організацій профспілки.

Організації профспілки, які утримують платних працівників повинні реєструватися в податкових органах та соціальних фондах. Утримання, нарахування та перерахування податку на доходи фізичних осіб, а також єдиного соціального внеску здійснюється у порядку та розмірах згідно чинного законодавства.

Оподаткування профспілкових виплат

Згідно із підпунктом 165.1.47 статті 165 розділу IV Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка здійснюється професійними спілками своїм членам протягом року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, встановленого на 1 січня такого року (у 2020 році – 2940,00 грн.). При цьому зазначені виплати повинні бути здійснені у розмірах та на цілі, установлені загальними зборами членів профспілки.

Під час практичного застосування зазначених норм Кодексу слід ураховувати, що діяльність профспілок, їх організацій та об’єднань здійснюється відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Згідно зі ст. ст. 14 і 15 зазначеного Закону джерела надходження (формування) коштів профспілок, їх об’єднань та напрями використання таких коштів визначаються у статутах (положеннях) профспілок, їх об’єднань, які приймаються загальними (установчими) зборами, з’їздами, конференціями членів профспілок або їх повноважних представників.

Від імені членів профспілки відповідно до ст. 34 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» розпорядження коштами, іншим майном профспілок, їх об’єднань, що належить їм на праві власності, здійснюють виборні органи профспілки або об’єднання, створені відповідно до їх статуту чи положення (загальні збори, конференції, з’їзди тощо).

Порядок надходження (формування) коштів та їх розподіл (у т. ч. на здійснення виплат членам профспілки) визначається у кошторисах профспілок, їх об’єднань, які затверджуються щорічно у порядку, встановленому їх статутами (положеннями).

У статутах (положеннях) профспілок, їх об’єднань визначаються також органи профспілок, які уповноважені затверджувати зазначені кошториси (загальні збори, конференції, відповідні профспілкові органи).

Отже, з урахуванням викладеного, рішення щодо здійснення конкретної виплати члену профспілки в певному розмірі приймається в установленому статутом (положенням) порядку загальними зборами, конференцією чи виборним органом профспілки або об’єднання (профспілковим комітетом, головою профспілкового комітету, президією, радою відповідного рівня тощо). Таке рішення виборного органу не потребує затвердження загальними зборами членів профспілки.

Слід також зауважити, що зазначені виплати члену профспілки здійснюються незалежно від наявності у нього права на податкову соціальну пільгу. При цьому сукупний річний розмір неоподатковуваних виплат, що здійснюються члену профспілки згідно із підпунктом 165.1.47 статті 165 розділу IV Кодексу, у 2020 році не може перевищувати 2940,00 грн.

Також без оподаткування профспілки можуть надавати цільову або нецільову благодійну допомогу постраждалим внаслідок:

а) екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених згідно з Конституцією України зонами надзвичайної екологічної ситуації, — у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України;

б) стихійного лиха, аварій, епідемій загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали шкоди або створюють загрозу здоров’ю громадян, навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви чи втрату власності громадян, у зв’язку з якими рішення про залучення (надання) благодійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування, у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування відповідно.

Підпунктом 170.7.2 статті 170 розділу IV визначено, що для цілей цього підпункту вважається цільовою благодійною допомогою та не підлягає оподаткуванню профспілкова виплата, здійснена за рішенням профспілки, прийнятим в установленому порядку на користь члена такої профспілки, який має статус постраждалого внаслідок обставин, зазначених у цьому підпункті.

Профспілки можуть користуватися також нормами Податкового кодексу, якими звільнено від оподаткування:

— вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів (підпункт 165.1.38);

— вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2020 році – 1180,75 грн. на місяць), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (підпункт 165.1.39). Тобто профспілки можуть щомісяця без оподаткування надавати платнику податку подарунки у не грошовій формі вартістю до 1043.25 грн. Перевищення вказаної вартості подарунку включається до загального місячного доходу такого платника і підлягає оподаткуванню профспілкою як податковим агентом за ставками п. 167.1 Кодексу. При цьому при оподаткуванні перевищення слід застосовувати підвищувальний коефіцієнт, встановлений п. 164.5 Кодексу.

Слід звернути увагу, що Кодексом змінено умови надання неоподатковуваної нецільової благодійної (у т. ч. матеріальної) допомоги. Так, відповідно до підпункту 170.7.3 статті 170 розділу IV Кодексу до оподатковуваного доходу платника податку не включається сума такої допомоги у розмірі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (у 2020 році — 2940 грн.) незалежно від наявності у платника податку права на податкову соціальну пільгу (тобто незалежно від розміру отримуваного доходу).

При цьому Податковим кодексом визначено, що положення цього підпункту не поширюються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачені підпунктом 165.1.47 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу. Виходячи з цієї норми, у разі надання профспілкою матеріальної допомоги не членам профспілки (зокрема, дітям-

сиротам) така допомога звільняється від оподаткування у встановленому пп. 170.7.3 Кодексу розмірі.

Також відповідно до пп. 165.1.22 Кодексу професійна спілка може надати без оподаткування допомогу на поховання платника податку (коштами або вартістю майна чи послугами) у будь-якому розмірі (сумі). При цьому не має значення членство особи, якій буде надана така допомога у даній профспілці.